-: ಸಾಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ :-
HOME        |        ABOUT US         |       OFFICE STAFF       |         TAHSILDAR        |        CONTACT US         |       GALLERY
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಾಗರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು:
01.        ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು                             01
02.        ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೇಣಿ-2                                01
03.        ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು           01
04.        ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು                          04
05.        ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು                         02
06.        ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಭೂ ಮಾಪಕರು                      02
07.        ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು                                      01
08.        ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು                                      01
09.        ವಾಹನ ಚಾಲಕರು                                     01
10.        ದಫೇದಾರ್                                             01
11.        ಡಿ ಸಮೂಹದ ನೌಕರರು                               02
12.        ಬಾಂದ್ ಜವಾನ                                        01
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:
ಕ್ರ. ಸಂ.   ನೌಕರರ ಹೆಸರು (ಶ್ರೀಯುತರುಗಳಾದ)                 ಪದನಾಮ                                     ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳು

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೇಣಿ-2

ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರ.ದ.ಸ.
ಪ್ರ.ದ.ಸ.
ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.
ಪ್ರ.ದ.ಸ.
ಪ್ರ.ದ.ಸ.
ದ್ವಿ.ದ.ಸ.
ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ

ಭೂ ಮಾಪಕರು
ಭೂ ಮಾಪಕರು
ಭೂ ಮಾಪಕರು
ಜೀಪ್ ಚಾಲಕ
ಡಿ ನೌಕರ
ಡಿ ನೌಕರ

ಬಾಂದ್ ಜವಾನ

ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳಡಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. 
ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳವರಿಗೆ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 
ಉಪವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಫೋಡಿ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಭೂ ದಾಖಲೆ ಶಾಖೆಯ ಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ – ಉಸ್ತುವಾರಿ.
ಭೂ ಕಂದಾಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ, ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು, 
ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ, ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಶಾಖೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ
ಚುನಾವಣೆ, ಹಕ್ಕು ದಾಖಲೆ ಶಾಖೆ, ಭೂಮಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಹಕ್ಕುದಾಖಲೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.
ಜೆ.ಎಂ.ಎ.ಶಾಖೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ,ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್. ಶಾಖೆ
ಭೂಮಿ, ವತ್ತುವರಿ ತೆರವು, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು,  ದಾಖಲೆ ಕೋಣೆ ಶಾಖೆ
ಪುರಸಭೆ, ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ 79ಎ,79ಬಿ, 80 ನೀರಾವರಿ, ಇತರೆ
ಮುಜರಾಯಿ ಶಾಖೆ, ಆಮದು & ರಫ್ತು ಶಾಖೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಶಾಖೆ.
ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಶಾಖೆ, ದಿನಚರಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್. ನಿರ್ವಹಣೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
ಕಛೇರಿ ಭೂಮಾಪನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ.
ಉಪವಿಭಾಗದ ಭೂಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.
ಉಪವಿಭಾಗದ ಭೂಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.
ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ.
ಕಛೇರಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಟಪಾಲುಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು.
ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

01    ನಾಗರಾಜ್ ಆರ್ ಸಿಂಗ್ರೇರ್, ಕ.ಆ.ಸೇ.

02    .

03    ಪ್ರಸಾದಿನಿ ಕೆ.

04    ನಿರ್ಮಲ ಎಸ್.
05    ಆಕಾಶ ಪಿ.
06    ಕೆ.ಹೆಚ್. ಕೃಷ್ಣ

07    ಟಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ
08    ವಿನೋದ ಸ್ಟೀವನ್
09    ಮಮತಾ ಜಿ.ಶರ್ಮಾ
10    ಪ್ರದೀಪ್
11    ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಬಿ.ಎಸ್.

12    ರೂಪಾ ಹೆಚ್.ಎಂ.
13    ಲೋಹಿತ್ ಟಿ.ಹೆಚ್.
14    ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್.
15    ಷಣ್ಮುಗ ಬಿ.ಇ.
16    ಎಲ್.ಮಹಾದೇವಪ್ಪ
17    ಭಾರತಿ ಎಂ.ಎನ್.

18    ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸಿ. ಬಿ.

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 
01.    ಉಪವಿಭಾಗದ ದಂಡಾಧಿಕಾರತ್ವದ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು.
02.    ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು.
03.    ಚುನಾವಣೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 
04.    ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅರ್ಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಂಜೂರಿಗಾಗಿ  ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳವರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು. 
05.    ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಿಗಾಗಿ ಬರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳವರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು.
06.    ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
07.    ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ  ಪರಿಶೀಲಿಸಿ  ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
08.    ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯಿದೆಯ ವಿವಿಧ ಕಲಂ ಗಳ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದು.
09.    ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್. ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು
10.    ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು
11.    ಉಪವಿಭಾಗದ ನಾಲ್ಕು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ ಮತ್ತು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಮೃತ ಪಡುವ ಸಂಬಂಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
12.    ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ನೌಕರರಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
13.    ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿ.ಸಿ.ಎ. ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು.
14.    ಜಮಾಬಂಧಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
15.    ನೆಮ್ಮದಿ, ಪಡಸಾಲೆ, ಮೋಜಣಿ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು. 
16.    ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
17.    ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ  ಅಂಜನಾಪುರ & ಅಂಬ್ಲಿಗೊಳ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
18.    ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
19.    ಸಾಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
20.    ಭೂ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
21.    ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಮಿತಿ (CMSMTDP) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
22.    ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
23.    ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಭ್ರೂಣ ಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ನಿಷೇಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
24.    ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

HOME        |        ABOUT US         |       OFFICE STAFF       |         TAHSILDAR        |        CONTACT US         |       GALLERY
Design & Maintained by Invance InfoTech, SHIMOGA
Copyright 2017 www.acsagar.in. All rights reserved
ಉಪವಿಭಾಗದ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಯ್ದೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
01.    ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ, 1974
02.    ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1963
03.    ಜೀತದಾಳು ಪದ್ಧತಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1976
04.    ಭಾರತೀಯ ಮುದ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿನಿಯಮ 1899
05.    ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಅಧಿನಿಯಮ 1965
06.    ಭಾರತ ತಂತಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1985
07.    ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1964
08.    ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಅಧಿನಿಯಮ 1957 
09.    ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 961
10.    ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1989
11.    ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮ
12.    ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ.